55 ljudi je naredilo zaobljubo.
24 ljudi deli svojo zgodbo.

Oblike mobinga

oblike mobinga

Heinz Leymann, ki je prvi postavil definicijo mobinga, je identificiral kar 45 značilnih pojavnih oblik in jih razvrstil v pet preglednejših skupin. Dr. Danijela Brečko ob raziskavah in spoznanjih novejše prakse dodaja še nekaj drugih. Kriteriji za pomoč pri ugotavljanju ali so zaposleni žrtev mobinga so:

 

I. Napadi zoper izražanje oz. komuniciranje:
• omejevanje možnosti izražanja in komuniciranja s strani nadrejenega
• prekinjanje govora, jemanje besede
• omejevanje možnosti izražanja in komuniciranja s strani sodelavcev
• kričanje in zmerjanje
• nenehno kritiziranje dela
• kritiziranje osebnega življenja
• zastraševanje po telefonu
• ustne grožnje
• pisne grožnje
• izmikanje neposrednim stikom, onemogočanje stika s pogledom, odklonilne geste in zbadanje
• dajanje nejasnih pripomb

 

II. Ogrožanje osebnih socialnih stikov:
• z žrtvijo se nihče več noče pogovarjati
• ignoriranje, če žrtev koga sama nagovori
• premestitev v delovne prostore stran od sodelavcev
• sodelavci imajo prepoved pogovora z žrtvijo
• splošna ignoranca sodelavcev

III. Napadi, ki ogrožajo osebni ugled žrtve:
• obrekovanje
• širjenje neutemeljenih govoric
• poskusi smešenja žrtve
• izražanje domnev, da je žrtev psihični bolnik
• poskusi prisile v psihiatrični pregled
• norčevanje iz telesnih hib
• oponašanje tipičnih vzorcev vedenja z namenom, da se nekoga smeši
• napad na politično ali versko prepričanje žrtve
• norčevanje iz zasebnega življenja
• norčevanje iz narodnosti
• siljenje k opravljanju nalog, ki krnijo samospoštovanje osebe
• napačno ali žaljivo ocenjevanje delovnih naporov
• dvom v poslovne odločitve žrtve
• žrtev je pogosto deležna kletvic in obscenih izrazov

 

IV. Napadi zoper kakovost delovnega mesta:
• žrtev ne dobiva več novih delovnih nalog
• žrtvi so odvzete vse delovne naloge
• dodeljevanje nesmiselnih delovnih nalog
• dodeljevanje nalog pod ravnjo kvalifikacij
• dodeljevanje vedno novih nalog
• dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo
• dodeljevanje nalog nad ravnjo kvalifikacije
• poškoduje se delovno mesto žrtve

 

V. Napadi zoper zdravje:
• dodeljevanje za zdravje škodljivih nalog
• grožnje s fizičnim nasiljem
• uporaba lažjega fizičnega nasilja z namenom, da se žrtev »disciplinira«
• fizično zlorabljanje
• namerno povzročanje psihične škode doma ali na delovnem mestu

Potrebno je omeniti še druge neustrezne oblike vedenja, ki predstavljajo diskriminatorno ravnanje in lahko vodijo v mobing, ter jih je treba ozavestiti in preprečevati. Take oblike neustreznega vedenja imenujemo nadlegovanje.

 

VI. Druge oblike nadlegovanja:
• nadlegovanje zaradi spola
• nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti
• nadlegovanje zaradi starosti
• nadlegovanje zaradi izobrazbe
• spolno nadlegovanje (verbalno spolno nadlegovanje, neverbalno spolno nadlegovanje, fizično spolno nadlegovanje, karierno spolno nadlegovanje)

Spregovori, začni znova.

Moja zgodba Naredi zaobljubo